ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΛ .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .

Οι διαφορές από την περσινή προκήρυξη της Πυροσβεστικής

του Στράτου Στρατηγάκη

Οι διαφορές από την περσινή προκήρυξη της Πυροσβεστικής

 

2.       Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

α) Εκτύπωση ενός (1) αντιγράφου της ανωτέρω (1β) ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, πιστοποιείται-θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία). α) Αντίγραφο της ανωτέρω (1β) ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, η οποία εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον υποψήφιο και πιστοποιείται-θεωρείται το γνήσιο της/των υπογραφής/ών (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία).
Επισημαίνεται ότι για τους ανήλικους υποψηφίους απαιτείται και η υπογραφή γονέα – κηδεμόνα επί της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης η οποία πιστοποιείται-θεωρείται επίσης για το γνήσιο της υπογραφής (από αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία).
β) Μία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος της οποίας θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ευκρινώς. διαγράφεται

3.       Ειδικές Κατηγορίες

Προαιρετικά οι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και ιδιότητες, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: 1. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Αξιωματικών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

2.  Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
…………….Προστίθεται
ε) Ειδική κατηγορία Ε, η οποία καταλαμβάνει το 1% των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης έχουν Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

4.       Δικαιολογητικά ειδικών κατηγοριών

Οι υπαγόμενοι στις ως άνω Α΄ και Β΄ κατηγορίες απαιτείται επιπλέον να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία
(αα) αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και
(ββ) βεβαιώνεται ότι κανένα άλλο τέκνο της οικογένειας δεν κάνει χρήση της ιδιότητας στον εν λόγω πανελλήνιο διαγωνισμό.
διαγράφεται
  …………….Προστίθεται
Ε Ειδική Κατηγορία (μόνο για υποψηφίους της Σχολής Πυροσβεστών):
β) Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α προτάσσεται των κατηγοριών Β, Γ, Δ, η Β προτάσσεται των κατηγοριών Γ και Δ και η κατηγορία Γ προτάσσεται της κατηγορίας Δ. β) Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α προτάσσεται των κατηγοριών Β, Γ, Δ και Ε, η Β προτάσσεται των κατηγοριών Γ , Δ και Ε, η κατηγορία Γ προτάσσεται της κατηγορίας Δ και Ε και η κατηγορία Δ προτάσσεται της κατηγορίας Ε.

5. Υποβολή Δικαιολογητικών

α) Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποχρεωτικά (της παρ. 2) και ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3) με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια-ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι…………. ως εξής:
i. Ταχυδρομικά με φάκελο αλληλογραφίας στη Διεύθυνση:……
ή
ii. Με αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψηφίου,
α) Η υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2) και ειδικών κατηγοριών (των παρ. 3 & 4), διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, με σάρωση αποκλειστικά σε μορφή PDF και αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από Τρίτη 14/03/2023 έως και Τρίτη 21/03/2023…..
β) Αν τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τον ανωτέρω αναφερόμενο, η αίτηση συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτή…….
ε) Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους (μονίμους και δοκίμους) η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω των υπηρεσιών τους, με συνήθη αλληλογραφία.

3.       Υγειονομικές Εξετάσεις

β. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται αυτοπροσώπως,

……..Όσοι υποψήφιοι είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1ιγ του Κεφαλαίου Β της παρούσης αποκλείονται του διαγωνισμού.

β. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται αποκλειστικά αυτοπροσώπως,

διαγράφεται

6. Βεβαιώσεις ικανότητας

α. Χορήγηση Βεβαίωσης ικανότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα …………….Προστίθεται
Υποψήφιοι που επέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες, αλλά απέτυχαν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων (Α/Α 6), κρίνονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται όμως να ολοκληρώσουν τις ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος και να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Ικανότητας για τις σχολές των άλλων Σωμάτων (ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΕΛ.ΑΣ).
β. Υποβολή Βεβαίωσης Ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
……… Οι βεβαιώσεις ικανότητας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο epdiag@psnet.gr ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην Πυροσβεστική Ακαδημία στην Επιτροπή Διενέργειας, με αποδεικτικό.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας θα οριστεί στο σχετικό Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων
 

 

Διαγράφεται
Και

…………….Προστίθεται

βγ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΣ:
Οι ανωτέρω υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν από άλλη αρχή κι έλαβαν Βεβαίωση Ικανότητας, την προσκομίζουν στην αρμόδια επιτροπή και υποχρεωτικά αυτοπροσώπως την ημερομηνία που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής (email, ταχυδρομικώς, με εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο) ή η μη προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, δε θεωρείται έγκυρος και ο υποψήφιος θα αποκλείεται από την συνέχεια του διαγωνισμού.

7.        Γενικά

α. Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών διαδικασιών του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από άλλη αρχή, ενώ σε περίπτωση προσκόμισης αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή.

β. Η υποβολή της βεβαίωσης ικανότητας δεν μπορεί να γίνει σε χρόνο πέραν ημερομηνίας που καθιστά αντικειμενικά επισφαλή την έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την κύρωση των πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων και την αποστολή του πίνακα ικανών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα καθοριστεί με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

δ. Όσοι δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες- εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο εξεταστικό κέντρο που κρίθηκαν μη ικανοί.

Διαγράφεται

 

 

Διαγράφεται

 

 

Γίνεται
β. Όσοι δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες- εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Διαγράφεται το υπόλοιπο

 

 

Καλέστε μας να κανονίσουμε ένα ραντεβού ώστε να σας αναλύσουμε το πρόγραμμα σπουδών και να ενταχθείτε σε ένα από τα τμήματα προετοιμασίας. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Βάλια Κανελλάκη βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να λύσουμε τις απορίες σου, καλέστε στο 2831100124.

Πηγή: odigos.stadiodromia.gr

Scroll to Top