ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΗΛ .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΗΛ .

Η προκήρυξη εισαγωγής στην Αστυνομία – Σημεία Προσοχής

Αιτήσεις μέχρι 17/2/2023

 

Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής στην Αστυνομία για ιδιώτες και αστυνομικούς.

Η προκήρυξη για ιδιώτες (μαθητές και αποφοίτους προηγούμενων ετών).

Προκήρυξη για αστυνομικούς

Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου δήλωσης προτιμήσεων:

Όσοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου II και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, οφείλουν, αφενός να δηλώσουν προτίμηση για τις Σχολές Αξιωματικών ή/και Αστυφυλάκων στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην καθορισθείσα προθεσμία και αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, από τη δημοσίευση την παρούσας μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023, τα εξής δικαιολογητικά:

ί. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α, η οποία συμπληρώνεται ιδιοχείρως και υπογράφεται από τον/ην υποψήφιο/α.
ii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ ας.

iii. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου επιβεβαιώνει αυτόν και επιπλέον φωτοαντίγραφο του δελτίου εξεταζομένου/ης υποψήφιου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (π.χ. αίτηση – δήλωση στο Υ.Π.Α.Ι.Θ.) που επιβεβαιώνει τον κωδικός εξεταζόμενου υποψηφίου.

iν. Ένα εκ των δυο συνημμένων υποδειγμάτων Δ ή ΣΤ.

ν. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Ε, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται οπις περιπτώσεις 1, 4, 5 και 7 έως 12 του προηγούμενου Κεφαλαίου II (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών-Αστυφυλάκων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

νi. Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Η.

νii Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.

Β. Επιπλέον δικαιολογητικά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υπαγόμενοι/ ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Α 152), όπως ισχύει, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, συμπληρώνουν και την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα Α) για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν θέσεις γι αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Οι πολύτεκνοι/ες και τα τέκνα τους:

Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α1 75), σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του Ν. 4316/2014 (Α 270), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4611/2019 (Α 73).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β 457)]/πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης υποψήφιου/ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης ή αντίστοιχο δικαιολογητικά κατά τον τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης, μήνα.
Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας.

Δείτε τα υποδείγματα στις προκηρύξεις

 

Σημεία που πρέπει να προσέξετε:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν στο Αστυνομικό Τμήμα αυτοπροσώπως και όχι ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι που θα είναι υποψήφιοι και για άλλες σχολές ενστόλων, εφόσον παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των άλλων σχολών, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας. Αν παρουσιαστούν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις μίας άλλης σχολής ενστόλων και στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Αστυνομίας αποκλείονται από την Αστυνομία. Δείτε τις εξαιρέσεις στο απόσπασμα της προκήρυξης που ακολουθεί:

Εφόσον υποψήφιος/ α έχει ή πρόκειται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής και στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δηλώσει τόσο στην αίτηση συμμετοχής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α), όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤ ότι θα παρουσιασθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών, δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν θα παραλάβει δελτίο υγειονομικής εξέτασης, αλλά θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Υποψήφιοι υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, μόνο εφόσον δεν παρουσιασθούν και υποβληθούν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τον σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία διασταυρώνει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς, αν υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα παρουσιάστηκαν και υποβλήθηκαν και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή/και του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε θετική περίπτωση, οι εν λόγω υποψήφιοι θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ που αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και ως εκ τούτου δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές. Τονίζεται ότι, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή βούλησης από τον/ην υποψήφιο/α αναφορικά με τον φορέα στον οποίο δήλωσε ότι θα υποβληθεί στις προκαταρκτικές του εξετάσεις.

Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η αλλαγή βούλησης για την υποβολή τελικά του/ης υποψήφιου/ας στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία ακόμη και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο εφόσον αποδειχθεί με μέριμνά του/ης ότι:

i) Απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του/ης στις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν στις Στρατιωτικές Σχολές ή/και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας σχετική αίτηση αλλαγής βούλησης για την τελική υποβολή του/ης στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία, αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την δημοσίευση των πινάκων ή της ανακοίνωσης των έτερων Σχολών από τα οποία θα προκύπτει ότι απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής του σε αυτέςκαι με την προϋπόθεση της προσκόμισης με την αίτηση αλλαγής βούλησης των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων με αποκλειστική μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας. Σε συντρέχουσα περίπτωση η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας εγκρίνει το αίτημα και χορηγεί άμεσα στον/στην αιτούντα/ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης,

ii)Κρίθηκε ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η λόγω αποτυχίας σε συγκεκριμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις (π.χ. η απαίτηση του Πυροσβεστικού Σώματος για μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους 25 κιλών σε απόσταση 100 μέτρων) που τυχόν ισχύουν κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή μόνο στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και δεν του χορηγήθηκε από τις Σχολές αυτές βεβαίωση ικανότητας, προκειμένου να την προσκομίσει στην Ελληνική Αστυνομία, υποβάλλοντας στην συνέχεια στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας σχετική αίτηση για την υποβολή του/ης στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις που θα διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία, αποκλειστικά εντός επτά (7) ημερών από την απόρριψή του στις προκαταρκτικές εξετάσεις των έτερων Σχολών και με την προϋπόθεση της προσκόμισης με την αίτηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων με αποκλειστική μέριμνα του/ης υποψήφιου/ας. Σε συντρέχουσα περίπτωση η οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας εγκρίνει το αίτημα και χορηγεί άμεσα στον/ στην αιτούντα/ ούσα δελτίο υγειονομικής εξέτασης, γ.Ο/Η υποψήφιος/α, που θα δηλώσει ότι θα υποβληθεί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Πυροσβεστικού Σώματος, θα προσκομίσει στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές (με τα όρια της κατεύθυνση όπλων όπως π.χ. ΣΣΕ- ΟΠΛΑ ή ΣΜΥ-ΟΠΛΑ) ή τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ότι κρίθηκε ΙΚΑΝΟΣ/Η στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο V ενότητα Ε, της παρούσας προκήρυξης.

δ. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση και στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

Κατ εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, κατά την κρίση των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων και ειδικότερα αυτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές από την έδρα των Διευθύνσεων Αστυνομίας. Τα Α.Τ. στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην προϊσταμένη τους Διεύθυνση Αστυνομίας, τα στοιχεία των υποψηφίων που τους χορηγήθηκε το δελτίο, εφόσον (οι υποψήφιοι/ες) το έχουν δηλώσει τόσο στην αίτηση συμμετοχής, όσο και με την υπογραφή και υποβολή του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δ.

 

Καλέστε μας να κανονίσουμε ένα ραντεβού ώστε να σας αναλύσουμε το πρόγραμμα σπουδών και να ενταχθείτε σε ένα από τα τμήματα προετοιμασίας. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Βάλια Κανελλάκη βοηθάει μαθητές, φοιτητές και ενήλικες να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για να επικοινωνήσεις μαζί μας ή να λύσουμε τις απορίες σου, καλέστε στο 2831100124.

Πηγή: odigos.stadiodromia.gr

 

Scroll to Top